Om konferensen

Huvudtemat för konferensen 2013 är Regional utveckling & Destinationsdesign. Diskussionerna tar sin utgångspunkt utifrån ett brett perspektiv, såväl utifrån näringsliv och affärsutveckling som från medborgare, kommun, region och samhällsutveckling. Begrepp som berörs är Design Management, storytelling, Community Design och Community Planning, samverkan och visionsbyggande.

I Småland och närregionen finns många olika initiativ kopplade till regional utveckling och destinationsutveckling. Utöver konferensens koppling till Glasriket finns i regionen ett flertal olika initiativ, ex. Designregion Småland, Träregion Småland, Möbelriket och Möbelriksdagen, samt olika destinationsutvecklande projekt för att driva och utveckla besöksnäringen. Det är en aktiv region, men hur fungerar samordningen kring visionsbyggandet? Det är också en av de frågeställningar som vi ser att vi kan fokusera på, och ambitionen är att de olika initiativen sammanstrålar på Design Action och för en gemensam diskussion kring detta fokusområde – Vad kan design göra… för regional utveckling?

En genomgripande frågeställning och fokus för Design Action är ”Vad kan design göra…!?” Det frågas ofta om vad design är – i detta sammanhang fokuserar vi oss mer kring vad design faktiskt ”gör”, som resulterar i mer konkreta och resultatorienterade exempel. Det är något som händer vid tillförande av designtänkande, men vad? Det är ett perspektiv och en inriktning som starkt hänger samman med konferensens namn – Design Action.

Genom inspirerande föreläsare får deltagarna inblick i de utmaningar som finns inom regional utveckling och destinationsdesign, ökad förståelse över de processer som förekommer och insikter i hur designtänkande kan tillföra mervärde till utvecklingsprocesser.

Utifrån frågeställningen ”Vad kan design göra..?” beskrivs metoder och arbetsprocesser som tillämpas inom design, och konkreta exempel och resultat visas upp, med målet att utöka förståelsen kring hur dessa processer kan integreras i fler sammanhang för att skapa värde och utveckling.

En del av de metoder och arbetssätt som presenteras kommer att tillämpas i kortare sessioner, där konferensdeltagarna blir involverade i planerade workshops.

Utöver huvudtemat regional utveckling och destinationsutveckling, kan även fler intressanta inriktningar formuleras utifrån samma fokus. Ex. Vad kan design göra… för hållbarhet / för användare / för tillväxt / för affärer / för innovation?

Förhoppningen är att konferensen, i detta format med utökad möjlighet till dialog, i kombination med mixen av deltagare, kommer att medföra att det knyts nya kontakter och leder till matchmaking och utveckling mellan beställare och leverantörer av designtjänster.

Sveriges Designer menar att designers, näringslivet och offentlig sektor har mycket att lära av varandra. Ett lärande av varandra underlättar förståelsen för varandras världar och på så sätt öka effektiviteten i samverkan mot ett innovativt, kreativt och utvecklande samhälle.

Det finns ett kontinuerligt behov av förstå designprocessen som metod. Inte minst för att effektivisera förutsättningarna för innovation och tillväxt inom de kulturella och kreativa näringarna. Det är också viktigt att de yrkesverksamma designerna förstår kundens affär och hur deras processer ser ut. I teorin kan det vara lätt att förstå varandra, men hur fungerar det i praktiken?

Sveriges Designer vill att innehållet från konferensen tas tillvara och nyttjas av tre berörda parter; av beslutsfattare inom näringsliv och samhällsutveckling, samt av potentiella beställare och leverantörer av designtjänster.

Utöver Sveriges Designer som står som huvudarrangör med stöd från Tillväxtverket, är följande samarbetspartners medarrangörer:

- CRED – Centrum för ReDesign / Regionförbundet Södra Småland
- Designregion Småland
- Teknikföretagen
- Stiftelsen Svensk Industridesign – SVID
- Svensk Form
- Kulturparken Småland